سوکت های صنعتی

سوکت های صنعتی

توضیحات کلی دسته : سوکت های صنعتی
کالاهای موجود در دسته سوکت های صنعتی
جدید ترین محصولات سوکت های صنعتی مشاهده بیشتر
سوکت پنج شاخه 63 آمپر نری

سوکت پنج شاخه 63 آمپر نری male-Five-socket-63-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 63*5 نری پارت الکتریک میزان حساسیت 63 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 443,000
سوکت پنج شاخه 63 آمپر مادگی

سوکت پنج شاخه 63 آمپر مادگی female-Five-socket-63-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 63*5 مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 63 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 479,000
سوکت پنج شاخه 63 آمپر کامل

سوکت پنج شاخه 63 آمپر کامل Full-Five-socket-63-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 63 *5 کامل پارت الکتریک میزان حساسیت 63 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 913,000
سوکت پنج شاخه 32 آمپر نری

سوکت پنج شاخه 32 آمپر نری male-Five-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 32*5 نری پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700
سوکت پنج شاخه 32 آمپر ثابت مادگی

سوکت پنج شاخه 32 آمپر ثابت مادگی Fixed-Female-Five-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 32*5 ثابت مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 105,000
سوکت پنج شاخه 32 آمپر سیار مادگی

سوکت پنج شاخه 32 آمپر سیار مادگی mobile-Female-Five-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 32*5 سیار مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 105,000
سوکت پنج شاخه 16 آمپر نری

سوکت پنج شاخه 16 آمپر نری male-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 16*5 نری پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 72,000
سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی ثابت

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی ثابت Fixed-Female-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت 16*5 مادگی ثابت پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700
سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار mobile-female-Five-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت پنج شاخه 16 آمپر مادگی سیار پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 5 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700
سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری

سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری male-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر نری پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 77,000
سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک female-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 102,000
سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار mobile-female-Four-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 32 آمپر مادگی سیار پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 102,000
سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری

سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری male-Four-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 16 آمپر نری پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 63,000
سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی

سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی female-Four-socket-16-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت چهار شاخه 16 آمپر مادگی پارت الکتریک میزان حساسیت 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 4 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 82,500
سوکت سه شاخه 32 آمپر نری

سوکت سه شاخه 32 آمپر نری male-three-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت سه شاخه 32 آمپر نری پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 3 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 72,600
سوکت سه شاخه 32 آمپر مادگی ثابت

سوکت سه شاخه 32 آمپر مادگی ثابت fixed-female-three-socket-32-amp

سوکت های صنعتی پارت الکتریک

سوکت سه شاخه 32 آمپر مادگی ثابت پارت الکتریک میزان حساسیت 32 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. تعداد رشته این سوکت 3 می باشد و IP44 ضد آب دارد و جز سوکت های صنعتی خواهد بود.

مشاهده تومان 84,700